Privacy regelement

Privacyreglement van Huisartsenpraktijk Wateringse Veld

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten, zo ook onze praktijk. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Voor uw huisarts en alle andere medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk geldt het beroepsgeheim voor artsen. Dit betekent dat wij zeer zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omgaan. Hieronder kunt u lezen hoe een aantal zaken rondom uw privacy geregeld zijn.

 Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Patiëntendossier
Wij leggen uw persoonlijke dossier aan via een digitaal huisartsen informatie systeem. Dit dossier is alleen in te zien door alle medewerkers van huisartsenpraktijk Wateringse Veld. Natuurlijk kunt u uw eigen medische gegevens inzien als u dit wilt. Ook kan er desgewenst een kopie van het dossier aan u persoonlijk worden meegegeven. Wij vragen u voor een kopie van het dossier een afspraak te maken bij de huisarts.

Uw huisarts voert de regie in de zorg
Wij kunnen u bij specifieke klachten verwijzen naar een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld naar een specialist, een fysiotherapeut of naar het laboratorium voor bloed/urine onderzoek. Wij ontvangen na afloop van de behandeling informatie terug over de bevindingen en het resultaat. De uitslagen zijn op te vragen bij de assistente. Officieel mag zij alleen uitslagen doorgeven aan de patiënt zelf.

Leeftijd Aan wie
-12 Beide ouders
12-16 In overleg; ouders en/ of patiënt zelf
16 en ouder Patiënt zelf

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Wateringse Veld is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Wateringse Veld hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Wateringse Veld is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Wij ontvangen regelmatig verzoeken om informatie over uw gezondheid te verstrekken, bijvoorbeeld als u een verzoek hebt ingediend bij een instantie voor een voorziening, het UWV, of een letselschadeverzekering. De huisarts verstrekt alleen informatie indien u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Let er bij het geven van toestemming op dat u alleen toestemming geeft om relevantie informatie op te vragen. De instantie heeft niet vaak/ nooit uw gehele medische dossier nodig.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Onze huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Wij zijn verplicht om uw originele dossier aangetekend op te sturen naar de nieuwe huisarts. Daarom zal de assistente ook vragen naar het adres van uw nieuwe huisarts. Wij sturen dan per aangetekende post uw papieren dossier, uw digitale dossier verzenden wij per zorgmail ( beveiligde email) naar uw nieuwe huisarts.

Het is dus belangrijk dat de gegevens van uw nieuwe huisarts juist aan ons doorgegeven worden.

Wanneer u nog geen nieuwe huisarts gekozen heeft, blijven wij verantwoordelijk voor uw dossier. Deze zal dan ook in de praktijk bewaard blijven. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Deze moet u persoonlijk afhalen.

Wanneer u zich in onze praktijk inschrijft, zal u zelf contact met uw oude huisarts moeten zoeken

en een verzoek indienen om uw dossier over te laten dragen naar onze praktijk.

Samen met u waken over uw privacy
Mochten u zaken opvallen, hebt u suggesties of opmerking, wij horen het graag!